مرور برچسب

آبی شدن رنگ چشم

تعیین رنگ چشم بچه بر اساس ژنتیک

رنگ چشم نوزاد یکی از ویژگی های فیزیکی است که توسط جفت شدن ژن های والدین مشخص می شود. کودک از هر یک از والدینش 50% مواد ژنتیکی رنگ چشم را به ارث می برد. اگر می خواهید بدانید که رنگ چشم بچه شما چطور مشخص می شود، این مقاله را بخوانید.