مرور برچسب

تصاویر

خطای دید و تصاویر جالب متحرک

برخی از تصاویر به صورتی طراحی شده اند که برای فهمیدن آن ها نیاز به دقت و تمرکز زیادی داریم و با دیدن لحظه ای این تصاویر نمی توانیم درباره آن ها قضاوت کنیم، و چیزی که میبینیم عین واقعیت نیست، بنابراین مغز برای تجزیه و تحلیل داده های دریافتی…