مرور برچسب

جیوه خون

بیش از هشت دندان خود را پر نکنید

با تحقیقاتی که روی 15 هزار نفر صورت گرفت مشخص شد که میزان جیوه خون افرادی که دندان پر کرده دارند نسبت به افرادی که هیچیک از دندان های خود را پر نکرده اند به میزان 150 درصد بیشتر است.