مرور برچسب

حذف دفترچه بیمه

دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی حذف می شوند!

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که از مرداد ماه در تمام کشور دفترچه های کاغذی بیمه سازمان تأمین اجتماعی حذف خواهد شد و از مرداد بیمه شدگان در مراکز ملکی تأمین اجتماعی نیازی به ارائه دفترچه بیمه تأمین اجتماعی ندارند.