مرور برچسب

راز موفقیت

آیا موفقیت شما را افسرده می کند؟

: آیا موفقیت شخصی و حرفه ای می تواند شما را افسرده کند؟ بستگی دارد که شما آن را چگونه تعریف کنید. آیا تعاریفی از موفقیت دارید که باعث درد بیشتر و رفاه کمتر شما می شود؟ در اینجا پنج روش معمول وجود دارد که مردم موفقیت را تعریف می کنند،…