مرور برچسب

شعبده بازی

کشتن وحشیانه شعبده باز عراقی توسط داعش

داعشی ها در راستای آنچه " مقابله با هنرهای سیاه" می نامند، یک شعبده باز خیابانی را به طرز وحشیانه ای کشتند. گروه تروریستی داعش این شعبده باز عراقی را مجبور کردند که اسرار خود را روی کاغذ بنویسد سپس گردن او را زدند.