مرور برچسب

عوارض خروج از کشور

عوارض خروج از کشور ۳ برابر شد

بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور، عوارض خروج از کشور موضوع ماده "45" قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور تعیین شده است که در ادامه به شرح این موضوع می پردازیم.