مرور برچسب

قرص اسید اورسودوکسی کولیک

نشانه های سنگ کیسه صفرا و درمان آن

کیسه صفرا عضوی است که خیلی از افراد به آن توجهی ندارند و تنها به اعضای مهم بدن چون قلب، کلیه و... توجه می کنند اما زمانی که از ناحیه کیسه صفرا دچار درد و ناراحتی می شوند تمام حواسشان جمع این نقطه از بدنشان می شود. حال می خواهیم بدانیم کیسه…