مرور برچسب

قیمت عوارض سفر به خارج

عوارض خروج از کشور ۳ برابر شد

بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور، عوارض خروج از کشور موضوع ماده "45" قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور تعیین شده است که در ادامه به شرح این موضوع می پردازیم.