مرور برچسب

مصاحبه شغلی

قبل از مصاحبه شغلی این کارها را انجام دهید!

آیا می خواهید مدیر استخدام را تحت تاثیر قرار دهید؟ در اینجا راه هایی برای آماده شدن وجود دارد. آیا قبل از صحبت کردن در ملاء عام عصبی می شوید؟ روی صحنه می روید، جمعیت را نظاره می کنید و ناگهان درمی یابید که آنقدر که باید تمرین نکرده اید. در…