مرور برچسب

منافذ باز پوست

درمان منافذ باز پوست صورت

منافذ پوستی محل خارج شدن چربی های زیر پوست هستند که به وسیله غدد ترشح می شوند. زمانی که این چربی ها از طریق این منافذ به سطح پوست می رسند، موجب مرطوب شدن پوست می شوند و همچنین آلودگی های روی سطح پوست را در خود حل می کنند. بنابراین وجود این…