مرور برچسب

مهارت های اجتماعی کودکان

بازی هایی که کمرویی کودکان را برطرف می کند

برخی از کودکان بسیار خجالتی و کم رو هستند به طوریکه در روابط اجتماعی خود با دیگران دچار مشکل می شوند و حتی گاهی این عادت غلط تا بزرگسالی همراه آنها باقی می ماند و مشکلاتی را برای آنها فراهم می آورد. بنابراین باید در برابر چنین کودکان…