مرور برچسب

نارسایی کلیه

پیشگیری از گرمازدگی و درمان آن

گرمازدگی به علت فعالیت بدنی در هوای گرم ایجاد می شود و به شکل خفیف، متوسط و شدید بروز پیدا می کند. 60 درصد وزن بدن آب است و زمانیکه آب بدن رو به کاهش برود بدن انسان واکنش نشان می دهد.