مرور برچسب

نام حیوان سال 1398

حیوان سال ۹۸ چیست؟ – طالع بینی حیوان سال ۱۳۹۸

سال 98 سال چه حیوانی است؟ سال 98 سال خوک است. طبق زودیاک چینی، سال 2019 یا همان سال 98 سال خوک است. سال های خوک شامل سال های 1935، 1947، 1959، 1971، 1983، 1995، 2007، 2019، و سال 2031 است. در طالع بینی چینی، طبق یک چرخه 12 ساله، هر سال…