مرور برچسب

ورود سوسک از کولر

خلاص شدن از شر ورود سوسک بزرگ از دریچه کولر

ممکن است شما نیز در منطقه ای زندگی کنید که در آن منطقه در فصل تابستان پر است از سوسک های بزرگ که قطعا دیدن آنها برای هیچ کسی خوشایند نیست. یکی از راه های ورود سوسک های بزرگ به خانه، از طریق کانال کولر است. از آنجایی که کولر آبی در پشت بام…