مرور برچسب

پلیس جنایی

ژست عکس باعث قتل باجناق شد

مرد جوانی که بخاطر ژست عکس باجناق خود را کشته بود هرگز فکر نمیکرد چنین جنایتی را مرتکب شود. کار آگاهان پلیس جنایی استان اصفهان طی گزارشی مبنی بر قتل به محل حادثه رفتند و با جسد مرد جوانی روبرو شدند.