مرور برچسب

کنترل تلویزیون

بهترین روش برای تمیز کردن کنترل تلویزیون!

به این موضوع فکر کنید که هر شخصی، حتی مهمان ها، بچه ها یا حیوانات خانگی کنترل تلویزیون را لمس می کنند گاهی با دستان چرب و گاهی با دستان آلوده، حتی ممکن است بارها آب دهان بچه ها یا حیوانات خانگی، روی کنترل تلویزیون پاشیده شود. بنابراین باید…