مرور برچسب

21 روز شکنجه و گرسنگی

شکنجه وحشیانه زن و دو دخترش توسط شوهر معتاد(+۱۶)

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعظم به همراه دو دختر کوچکش هدیه 5 ساله و هانیه 7 ساله که 21 روز شکنجه و گرسنگی را متحمل شدند، هم اکنون زنده هستند. اعظم از خاطرات آن 21 روز می گوید که چگونه توسط شوهر شیشه ای اش با چاقو شکنجه شد، چگونه در صندوق…